Najważniejsze informacje

Transport towarów niebezpiecznych

Transport towarów niebezpiecznych, czyli transport ADR, to specyficzny rodzaj spedycji. Firmy obsługujące ten zakres przewozu muszą spełniać szereg określonych wymagań prawnych.

Warto jednak wiedzieć, że dla bezpieczeństwa tego typu przewodu istotna jest także prawidłowa organizacja transportu towarów oraz zaangażowanie ze strony organizatorów i pracowników. Dlatego też na całość procesu ma wpływ każdy etap działań.

Nieodpowiednie zachowanie w czasie załadunku i transportu może spowodować ogromne zagrożenie dla równowagi i życia organizmów żywych i prowadzić do skażenia środowiska naturalnego.

Czym są towary niebezpieczne?

Transport towarów niebezpiecznych – Transport ADRTowary niebezpieczne to takie, które mogą stanowić zagrożenie dla osób, mienia i środowiska. Występują one w trzech stanach skupienia, a więc w stałym, ciekłym i gazowym.

Z doświadczenia możemy łatwo domyślić się, o jakie ładunki chodzi. To zarówno materiały łatwopalne, wybuchowe, trujące, zakaźne, promieniotwórcze i inne.

Ze względu na swój wpływ na cały ekosystem transport tego typu jest prawnie zabroniony, jednak przewóz jest możliwy w sytuacjach ściśle określonych prawem. Ich klasyfikacja jest zawarta w przepisach regulujących transport.

Przepisy regulujące transport ADR

W przepisach drogowych istnieją regulacje odnośnie transportu towarów niebezpiecznych. Są to przepisy umowy europejskiej Międzynarodowej konwencji dotyczącej drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych,potocznie zwanych ADR. 

Konwencja ta została sporządzona i uchwalona w 1957 roku w Genewie, natomiast Polska usankcjonowała ją w roku 1975. Umowa ta obowiązuje w 46 krajach, jest na bieżąco regulowana, aby zminimalizować jakiekolwiek ryzyko niebezpieczeństwa powstałe na skutek tego typu transportu drogowego.

Kto transportuje towary niebezpieczne?

Zgodnie z brzmieniem konwencji ADR, która nakłada odpowiednie wymogi w stosunku do firm transportowych realizujących te zadania spedycyjne poprzez załadunek i przewóz towarów niebezpiecznych, mówią o tym, że kierowca, który chce przetransportować taki ładunek, musi posiadać odpowiednie szkolenia, zdać pozytywnie egzamin oraz posiadać zaświadczenie ADR.

Jest on więc realizowany przez odpowiednio przeszkolone i przystosowane firmy transportowe.

Kierunki transportu ADR w Polsce i na świecie

O ile znane są obowiązki nałożone na uczestników transportu ADR na jego kolejnych etapach i zostały one odpowiednio opisane, o tyle brak systemowych informacji w kwestii wyboru trasy, w tym zaleceń, aby wybór ten następował z uwzględnieniem koniecznej analizy ryzyka i parametrów trasy mających istotny wpływ na możliwe wystąpienie zagrożeń na drodze.

Co jeszcze warto wiedzieć o transporcie ADR?

W transporcie towarów niebezpiecznych niezwykle istotna jest odpowiednia organizacja oraz bezpieczeństwo. To przede wszystkim właściwe zakwalifikowanie materiałów zgodnie z klasami towarów zawartymi w ADR, dzięki czemu można skutecznie przygotować odpowiednie środki ostrożności dla transportu.

Obowiązek odpowiedniej organizacji i wykonania zlecenia spoczywa na barkach przewoźnika, natomiast zleceniodawca musi zadbać o sprawdzenie wszelkich koniecznych kwestii i wymagań prawnych.